Modernizacja kanału gazowego pomiędzy kotłem a elektrofiltrem